Nebezpečný odpad a chemikálie skladujte bezpečně

Nebezpečný odpad a chemikálie skladujte bezpečně

Používá váš podnik chemické látky, které mohou být škodlivé pro lidi a životní prostředí? Jako majitel podniku jste odpovědní za to, abyste zajistili bezpečné zacházení s těmito chemikáliemi a jejich bezpečné skladování, a minimalizovali tak riziko úrazu. Jste také zodpovědní za to, že nebezpečný odpad, který z těchto chemikálií vzniká, bude řádně zlikvidován. Přezkoumáním nakládání s odpady ve vaší společnosti můžete přispět ke zlepšení životního prostředí i zdraví lidí.

Co je nebezpečný odpad?

Nebezpečný odpad je odpad, který poškozuje lidské zdraví nebo životní prostředí. Může být například žíravý, karcinogenní, toxický, hořlavý nebo výbušný. Mezi běžné nebezpečné odpady patří odpadní oleje, zbytky barev, baterie, žárovky, různé chemikálie a elektroodpad obsahující nebezpečné složky.

K třídění různých druhů odpadů a zbytků přítomných ve firmě používejte praktické, jasně označené odpadkové koše a recyklační nádoby. Když není pochyb o tom, kam odpad shromažďovat, snižuje se riziko nesprávného umístění.

Co se rozumí chemickými látkami?

Podle webu svararena.cz jsou chemikálie kategorie produktů, které se používají v mnoha odvětvích průmyslu, v laboratořích, zemědělství a dalších oblastech. Tyto produkty jsou vyrobeny z různých chemických sloučenin a mají různé vlastnosti a funkce. Mezi nejčastější typy chemikálií patří například kyseliny, zásady, rozpouštědla, oxidanty, redukční činidla, přírodní a syntetické polymery, organické sloučeniny, anorganické sloučeniny a mnoho dalších.

Potřebujeme vědět, které chemické látky jsou škodlivé pro člověka, zvířata a životní prostředí. Všechny nebezpečné chemické výrobky musí být klasifikovány, označeny a zabaleny podle pravidel nařízení EU CLP č. 1272/2008.

IBC kontejnery

Skladování nebezpečných chemických látek

Pokud společnost skladuje chemické látky, vždy hrozí riziko rozlití a úniku. Je důležité, aby nedošlo k zasažení osob a poškození životního prostředí nebo k nebezpečným chemickým reakcím.

Některé klíčové body pro skladování chemických látek:

 • Chemikálie by měly být skladovány ve větraných skříních na chemikálie, ekologických skříních, skříních na kyseliny nebo ve skladech chemikálií.
 • Chemikálie uchovávejte odděleně, pokud by jejich rozlití mohlo při smíchání způsobit nebezpečné chemické reakce.
 • K zachycení rozlitých chemikálií používejte například záchytné vany, skládací záchytné vany, flexibilní záchytné vany nebo modulární záchytné vany.
 • Neskladujte kyseliny se zásadami, silné kyseliny s organickými látkami nebo silně oxidující látky s oxidovatelnými látkami.
 • Chemikálie skladujte tak, aby k nim neměly přístup nepovolané osoby, například v uzamykatelných skříních na chemikálie.

Nakládání s nebezpečným odpadem

Nebezpečný odpad by se nikdy neměl vyhazovat do koše, míchat s jiným odpadem nebo vylévat do kanalizace. Jako soukromá osoba můžete nebezpečný odpad odložit ve sběrném centru. Požadavek na třídění odpadu se týká jak soukromých osob, tak firem, ale pro firmy platí zvláštní pravidla, jak nebezpečný odpad třídit, dokumentovat a přepravovat, která je důležité znát.

Jako majitelé firem jste zodpovědní za to, abyste věděli, jaký vliv má váš nebezpečný odpad na životní prostředí a zdraví, a také za to, jaká jsou pravidla pro nakládání s odpadem a jeho klasifikaci. Očekává se od vás také, že budete dokumentovat, které nebezpečné odpady se v podniku vyskytují, a předcházet jejich vzniku. Kromě toho jste zodpovědní za to, že přepravce a příjemce odpadu mají potřebná povolení.

Evidence v oblasti odpadového hospodářství

V České republice musí od roku 2021 podávat každá firma, živnostník nebo obce takzvané roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za přechozí rok do 28. února aktuálního roku. Toto hlášení se podává prostřednictvím systému ISPOP, což je intergrovaný registr znečišťování životního prostředí spravovaný Ministerstvem životního prostředí. Povinnost podávat hlášení mají subjekty, které splňují následující podmínky:

 • vyprodukovaly nebo nakládaly s více jak 600 kg nebezpečného odpadu
 • vyprodukovaly nebo nakládaly s více jak 100 kg ostatního odpadu
 • oprávněné osoby pro nakládání s odpady od krajského úřadu

Registr odpadů přispívá k jasnějšímu přehledu o toku nebezpečných odpadů a zvyšuje možnosti správného nakládání s odpady. V České republice se ročně vyprodukuje více přibližně 1.6 tun nebezpečného odpadu. Pro dosažení environmentálního cíle, kterým je netoxické životní prostředí, a pro podporu vývoje směrem k oběhovému hospodářství je třeba zvýšit opětovné využívání odpadů a snížit jejich množství.

Další relevantní informace naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR: https://www.mzp.cz/cz/odpadove_hospodarstvi

Příklady nebezpečného odpadu

 • Aceton
 • Odmašťovací prostředky
 • Baterie
 • Pesticidy
 • Elektronický odpad
 • Impregnované dřevo
 • Barvy na bázi rozpouštědel
 • Rtuť
 • Zbytky lepidel
 • Léky
 • Lak na nehty
 • Odpadní olej
 • Kyseliny

Zeptejte se nás na řešení třídění odpadu!

Pokud máte dotazy například ke skříním na chemikálie nebo kontejnerům na třídění odpadu, můžete se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme!

Zde naleznete všechny naše produkty pro nakládání s chemickými látkami

Časté dotazy

Fyzické osoby by měly zanechat zbytky chemických látek ve sběrném dvoře. Pro správné nakládání s nimi musí být jejich obsah označen. Chemikálie ponechávejte nejlépe v původních obalech.
Nebezpečný odpad může být například toxický, žíravý, radioaktivní, hořlavý nebo škodlivý pro člověka a životní prostředí.
Pokud je obal označen symbolem označujícím, že látka je nebezpečná pro životní prostředí nebo zdraví, měl by být odevzdán do rsběrného dvora, i když je obal prázdný.
Živnostníci, firmy nebo obce, kteří vyprodukují nebo nakládají s více jak 600 kg za nebezpečného odpadu za rok mají povinnost tuto skutečnost ohlásit na Ministerstvo životního prostředí.
Nebezpečný odpad by měl být skladován v těsných a uzavřených nádobách, které jsou označeny informacemi o obsahu. Skladovat by se měly přednostně v uzavřených prostorách. Venku musí být odpad uzavřen, pod střechou a nepřístupný nepovolaným osobám.
Fyzické osoby odevzdávají nebezpečný odpad do sběrného dvora nebo mohou využít mobilního sběru, pokud je obcí organizován.
Vybité baterie můžete odevzdat v různých sběrných centrech, které jsou k tomuto účelu označené.
Dle aktuálního zákona ČR je každá domácnost povinna třídit odpad pod pokutou až 100.000 Kč.

Ať vám neunikne žádná důležitá novinka…

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a nechte si zasílat tipy na nové výrobky, zajímavé články a upozornění na speciální nabídky přímo do vašeho emailu.
Prosím vyčkejte...