Všeobecné obchodní podmínky

Závazkové vztahy mezi společností A J Produkty s.r.o., IČ: 27218759, se sídlem Praha 4 - Michle, Baarova 885/1a, PSČ 140 00, telefon +420 283 933 763, e-mail: obchod@ajprodukty.cz, datová schránka: 63kikdh (dále jen „AJ“) a kupujícím se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "podmínky").

Kupní smlouva a její uzavření

Kupující je oprávněn činit objednávky písemně (včetně e-mailu či e-shopu), osobně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena doručením písemného (včetně e-mailového či jiného elektronického) potvrzení objednávky ze strany AJ kupujícímu na kupujícím uvedenou e-mailovou adresu. Bude-li potvrzení objednávky AJ obsahovat odlišnosti oproti objednávce kupujícího, je kupní smlouva uzavřena
(a) doručením potvrzení kupujícího, jímž kupující potvrdí podmínky navržené AJ, nebo
(b) souhlasem kupujícího s podmínkami navrženými AJ v potvrzení objednávky vyjádřeným převzetím zboží.

Smluvní strany vylučují aplikaci § 1729 občanského zákoníku a dohodly se, že do okamžiku uzavření smlouvy způsobem popsaným výše může kterákoliv z nich jednání o uzavření smlouvy ukončit zrušením objednávky, jak je popsáno níže.
V případě rozporu ustanovení kupní smlouvy a těchto podmínek má přednost ustanovení kupní smlouvy. Závaznost ostatních ustanovení podmínek tím není dotčena.

Zrušení objednávky a odstoupení od uzavřené smlouvy

Zaslanou objednávku může kupující zrušit (odvolat) do okamžiku uzavření kupní smlouvy, musí tak však učinit písemně (včetně e-mailu).

Kupující má právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit za těchto podmínek:

(a) nedošlo-li k předání zboží AJ k přepravě (bylo-li odstoupení doručeno AJ do vydání zboží k přepravě přepravci) a nejedná-li se o zboží, jehož povaha ve smyslu těchto podmínek možnost odstoupení vylučuje, může kupující odstoupit písemným oznámením (včetně e-mailu) obsahujícím přesnou specifikaci zboží s tím, že mu současně vzniká povinnost uhradit AJ odstupné (storno poplatek) ve výši 25 % kupní ceny zboží, ohledně kterého došlo k odstoupení;

(b) došlo-li k předání zboží AJ k přepravě (bylo-li odstoupení doručeno AJ po vydání zboží k přepravě přepravci) a nejedná se o zboží, jehož povaha ve smyslu těchto podmínek možnost odstoupení vylučuje, může kupující odstoupit písemným oznámením (včetně e-mailu) obsahujícím přesnou specifikaci zboží, pokud (i) nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží oznámí AJ písemně (včetně e-mailu) své rozhodnutí odstoupit od smlouvy, vrátit zboží a uhradit storno poplatek a (ii) ve lhůtě stanovené AJ ve vyjádření k odstoupení (bude-li odstoupení shledáno možným) doručí AJ písemné odstoupení od kupní smlouvy a současně na adresu uvedenou AJ vrátí nepoužité, nepoškozené, čisté a řádně zabalené (nemusí se jednat o originální obal) zboží. Náklady spojené s dopravou nese kupující. Nebude-li zboží vráceno v popsaném stavu, odstoupení od kupní smlouvy není platné. V případě odstoupení od kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost uhradit AJ odstupné (storno poplatek) ve výši 25 % kupní ceny zboží, ohledně kterého došlo k odstoupení, a dále náklady vynaložené AJ v souvislosti s vrácením zboží.

AJ je oprávněna své pohledávky na uhrazení storno poplatku a nákladů započítat oproti pohledávce kupujícího na vrácení uhrazené kupní ceny.

(c) kupující v postavení spotřebitele je dále oprávněn od kupní smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v závěrečných ustanoveních.

AJ je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy v případech popsaných dále v těchto podmínkách a rovněž v případě, že kupní smlouva byla uzavřena s chybně uvedenou cenou, tedy s cenou, za kterou AJ neměla zájem zboží nabízet a prodávat. AJ je oprávněno odstoupit od kupní smlouvy dle předcházející věty nejpozději do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Současně s odstoupením navrhne AJ kupujícímu koupi zboží za správnou cenu.

Odstoupení od kupní smlouvy (bez ohledu na okamžik odstoupení) je vyloučeno
- pokud je zboží použité, poškozené, znečištěné nebo jakkoliv upravované;
- bylo vyrobeno nebo upraveno podle požadavků kupujícího včetně barevného či materiálového provedení;
- předmětem koupě dle jedné kupní smlouvy bylo více než 10 ks zboží jednoho druhu.

S ohledem na výše uvedené AJ doporučuje kupujícím v případě zájmu o koupi více než 10 ks zboží předem objednat vzorek takového zboží, a to z důvodu nemožnosti odstoupení.

Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena zboží je stanovena kupní smlouvou uzavřenou mezi AJ a kupujícím. DPH bude AJ jako prodávající účtovat v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že je u konkrétního výrobku uvedena cena s časově omezenou platností, platí tato cena pro konkrétní dodávku pouze v případě, že je kupní smlouva uzavřena v době platnosti konkrétní časově omezené ceny. Nárok AJ na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem uzavření kupní smlouvy, není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

V případě prodlení se splněním závazku kupujícího uhradit kupní cenu se o dobu prodlení prodlužuje lhůta pro dodání zboží. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na účet AJ, případně jejím uhrazením v hotovosti. AJ vystaví kupujícímu daňový doklad do 5 dnů od dodání zboží. V případě prodlení kupujícího s úhradou peněžitého závazku vůči AJ je kupující povinen uhradit AJ smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky AJ na náhradu škody. Je-li kupující v prodlení s úhradou dílčích splátek, je AJ oprávněna požadovat splacení celé dlužné částky najednou.

V případě prodlení kupujícího s úhradou peněžitého závazku vůči AJ o více než 10 dnů je AJ oprávněna od kupní smlouvy nebo její části odstoupit. Má-li AJ pochybnosti o platební schopnosti kupujícího, může od smlouvy odstoupit, nebude-li uhrazena jí požadovaná část kupní ceny nebo celá kupní cena. Odstoupením od kupní smlouvy nejsou dotčeny nároky AJ na zaplacení smluvní pokuty ani právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Zabalení zboží, doprava a montáž

Kupní cena zahrnuje i obvyklé zabalení zboží. V případě pochybností o obvyklosti zabalení platí, že způsob zabalení určuje AJ. Náklady na nestandardní balení budou kupujícímu účtovány vedle kupní ceny zboží. Doprava zboží, jehož cena bez DPH činí alespoň 2000 Kč, po území České republiky je zahrnuta v ceně. Bude-li cena bez DPH nižší než 2000 Kč, bude tato účtována kupujícímu (DAP Incoterms 2010). AJ je oprávněna vybrat dopravní prostředky a způsob přepravy zboží do místa dodání. Bude-li kupující požadovat jiný dopravní prostředek nebo způsob přepravy, nese náklady na takovou přepravu (FCA Incoterms 2010). Všechny dodatečné podmínky blíže nespecifikované v tomto textu se řídí podle INCOTERM 2010 a ORGALIME S2000. V případě rámcové smlouvy mezi AJ a kupujícím platí dodací podmínky FCA (Incoterms 2010), nedohodnou-li se strany jinak. Kupní cena nezahrnuje montáž zboží, které je dodáváno v demontovaném stavu. Na základě dohody s AJ a zvláštního ujednání AJ zajistí montáž zboží na náklady kupujícího.

Předání a převzetí zboží

Termín dodání zboží stanoví AJ v potvrzení objednávky dle jeho aktuální dostupnosti. Termín stanovený jako orientační je předpokládaným termínem dodání zboží a AJ je oprávněna tento následně upřesnit nebo změnit.

Povinnost AJ dodat kupujícímu zboží se považuje za splněnou převzetím zboží v místě dodání kupujícím nebo jeho uložením u třetí osoby. Tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží, nebezpečí ztráty, poškození, znehodnocení nebo zničení zboží. Místem dodání zboží se rozumí místo uvedené v kupní smlouvě. Pokud takové místo nebude v kupní smlouvě uvedeno, považuje se za místo dodání sídlo kupujícího zapsané v obchodním rejstříku nebo místo podnikání uvedené v živnostenském rejstříku ke dni odeslání zboží AJ.

Kupující je povinen poskytnout veškerou součinnost k tomu, aby mohlo být zboží do místa dodání dopraveno a kupujícímu předáno a dále se zavazuje v místě dodání zboží (včetně dílčí dodávky) řádně a včas převzít a s odbornou péčí zkontrolovat jeho množství a existenci zjevných vad. Kupující je povinen zajistit převzetí zboží prostřednictvím k tomu oprávněné osoby, přičemž odpovídá za to, že osoba přebírající zboží v místě dodání bude k takovému jednání oprávněna. Osoba přejímající ve prospěch kupujícího zboží písemně potvrdí převzetí zboží a na přepravním listu dopravce vyznačí zjištěné nedostatky. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, může AJ zboží uložit na účet a nebezpečí kupujícího ve veřejném skladišti nebo u jiného schovatele nebo bez dalšího odstoupit od smlouvy. V takovém případě je kupující povinen uhradit AJ náklady spojené s marným dodáním zboží do místa dodání tak, jak mu budou AJ vyúčtovány, a uhradit smluvní pokutu ve výši 25% ceny zboží.

Záruka, reklamace a náhrada škody

AJ poskytuje záruku na zboží po dobu 7 let ode dne dodání. (Prodloužená záruka se uplatňuje od listopadu 2021, na dříve dodané zboží je poskytována záruka 24 měsíců.) O zjištěných vadách a odpovědnosti AJ za ně je kupující povinen zajistit věrohodné důkazní prostředky. Po dobu řešení reklamace je kupující povinen ponechat zboží ve stavu prokazujícím původ a charakter vady a toto uschovat na své náklady až do rozhodnutí AJ o způsobu vyřešení reklamace.

Kupující je povinen v případě reklamace postupovat následujícím způsobem:

(a) V případě porušení obalu či při zjevném poškození zásilky je kupující povinen zaznamenat tuto skutečnost na přepravním listu dopravce a neprodleně informovat písemnou formou (e-mailem) AJ.

(b) V případě nekompletnosti zásilky či jiné zjevné vady, která není zjistitelná při přejímce zabaleného zboží, je kupující povinen informovat písemnou formou (e-mailem) AJ, a to do 48 hodin od převzetí zásilky. V tomto případě je kupující povinen pořídit fotodokumentaci zachycující reklamovanou vadu, např. v elektronické podobě, a tuto ve lhůtě pro uplatnění záruky poslat AJ.

(c) V případě skrytých vad je kupující povinen informovat písemnou formou (e-mailem) AJ, a to do 10 pracovních dnů od zjištění takové vady, nejpozději však do konce záruční doby.

Reklamační řízení bude probíhat dle pokynů AJ v souladu s obecně platnými předpisy. Volitelně lze využít formulář Reklamačního protokolu, který je ke stažení na tomto odkazu. Ustanovení předcházejícího odstavce platí obdobně.

V případě, že zjištěné vady nebudou v uvedené lhůtě u AJ reklamovány nebo pokud nebude kupující při reklamaci postupovat v souladu s podmínkami, nárok kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady a poskytnuté záruky zaniká. V případě včasné a oprávněné reklamace neodstranitelné vady bude kupujícímu bezplatně dodáno náhradní zboží, v případě reklamace odstranitelné závady bude provedena oprava poškozeného zboží, nedohodnou-li se strany jinak. Uplatnění reklamace, byť oprávněné, nezakládá právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy. AJ provede odstranění řádně a včas reklamované vady ve lhůtě přiměřené povaze vady. V případě, že kupující neumožní nebo zabrání AJ řešit vadu zboží či jeho možnou opravu nebo bez vědomí a souhlasu AJ vyřeší vadu sám (nebo započne s jejím odstraňováním) nebo prostřednictvím třetí osoby, zanikají tím jeho nároky z poskytnuté záruky a z odpovědnosti za vady.

Záruka zaniká zejména porušením ochranných pečetí a nálepek (jsou-li) na výrobku, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, poškozením zboží, používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, nebo zapojením do sítě neodpovídající příslušným normám. Pokud se nedohodnou smluvní strany jinak, nemá uplatnění reklamace vliv na povinnost zaplacení kupní ceny v plné fakturované výši. Při neoprávněných reklamacích má AJ vůči kupujícímu nárok na úhradu prokazatelných nákladů vzniklých v souvislosti s řešením takové reklamace. AJ odpovídá za škodu, kterou zavinila porušením svých povinností. AJ odpovídá za škodu do výše odpovídající hodnotě plnění, které je předmětem kupní smlouvy. AJ neodpovídá za nepřímé ani následné škody (včetně ušlého zisku).

Ve vztahu ke kupujícímu, který je spotřebitelem, AJ postupuje a plní své povinnosti rovněž v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

Za okolnost vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jako např. požár, výbuch, nehoda, záplavy, válka, mobilizace, rozhodnutí vlády, nemožnost získat potřebný materiál, zařízení, energii, palivo a přepravu.

Vztahy vyplývající z těchto podmínek a právní následky z nich vyplývající se řídí českým právním řádem.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že kupující není oprávněn bez souhlasu AJ práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně těchto podmínek či platných právních předpisů) postoupit či převést na třetí osobu.
Kupující souhlasí s tím, aby AJ údaje, které jí kupující poskytl v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy, zpracovávala a využívala k obchodním a marketingovým účelům. Tento souhlas uděluje kupující AJ na dobu neurčitou od uzavření první kupní smlouvy. Souhlas je možné odvolat dle podmínek uvedených v článku Ochrana osobních údajů, a to žádostí zaslanou emailem na adresu gdpr@ajprodukty.cz.

Ustanovením těchto podmínek nejsou nijak omezena práva spotřebitele vyplývající z ustanovení § 1810 a násl. občanského zákoníku.

Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu či jinými komunikačními prostředky, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran, do čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme (a) zboží, nebo (b) poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně nebo poslední položku nebo (c) část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí.

To neplatí v případech popsaných v § 1837 občanského zákoníku, zejména pokud se jedná o zboží vyrobené podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho potřebám.

Pro odstoupení spotřebitele se uplatní pravidla stanovená těmito podmínkami s výjimkou povinnosti hradit odstupné (storno poplatek). Formulář pro odstoupení od této smlouvy je ke stažení na tomto odkazu, spotřebitel je však oprávněn odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči AJ.

V případě odstoupení ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží a nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, pak náklady ve výši odpovídající ceně dopravy uvedené v kupní smlouvě. AJ může dále po spotřebiteli požadovat úhradu částky přesahující hodnotu nejlevnějšího způsobu dopravy zboží, pokud spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který AJ nabízí a dále částku odpovídající snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Dojde mezi AJ a spotřebitelem ke vzniku sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Pokud by se kterékoliv ustanovení těchto podmínek ukázalo být neplatným z důvodů rozporu s kogentním ustanovením obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost než onoho konkrétního ustanovení.

Tiskové chyby vyhrazeny. Ceny v pdf a tištěném katalogu se mohou lišit od aktuálního ceníku. Z technických důvodů se mohou barvy a odstíny uvedené v tomto katalogu lišit od skutečných barev výrobků.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 16. 03. 2023.