Sebeřízení: klíč k osobnímu a organizačnímu úspěchu

Sebeřízení: klíč k osobnímu a organizačnímu úspěchu

Sebeřízení neboli self-leadership se poprvé objevilo v 80. letech 20. století a jako metoda vedení je populárnější než kdykoli předtím. Během pandemie se s nárůstem práce na dálku stalo sebeřízení běžnějším, protože mnoho zaměstnavatelů dalo zaměstnancům svobodu pracovat samostatněji a převzít odpovědnost. V rychle se měnícím světě je však zapotřebí i moderního lídra, který dokáže vytvořit především mentální jistotu pro lidi, kteří pracují sami se sebou jako s lídry. Protože i self leader potřebuje vedení.

Jako rodinná společnost s 21 trhy neustále pracujeme na rozvoji našeho vedení. Již 45 let také pracujeme s podnikateli a vedoucími pracovníky firem. Dovolte nám tedy, abychom vám pomohli s řešením designu kanceláří - a přispěli k vašim znalostem o vedení, například o sebeřízení.


Co je to sebeřízení?

Sebeřízení je metoda vedení, při níž zaměstnanec přebírá odpovědnost za svou práci, rozhodnutí a výkon. Znamená to, že si samostatně stanovuje pracovní cíle, určuje priority úkolů, přebírá iniciativu a další. Sebeřízení spočívá také v uvědomování si svých silných a slabých stránek a v neustálé snaze o zlepšování a rozvoj.


Kdy je vhodné vést sám sebe?

Samostatné vedení nevyhovuje každému a je to způsob práce, který vyžaduje angažovanost jak ze strany zaměstnance, tak ze strany jeho vedoucího, aby fungoval. Jako zaměstnanec musíte mít silnou vůli a smysl pro odpovědnost, protože na rozdíl od více řízeného stylu vedení máte své úkoly a cíle pod kontrolou. Existují cvičení i vzdělávání, které vám umožní dozvědět se více o sebeřízení a o tom, jak funguje jako metoda vedení.

Pohled shora na ženu pracující v kanceláři

Od vedoucího k self-leaderovi

Jako manažer osoby pracující pod vlastním vedením si musíte být jisti, že práce bude odvedena, a zároveň se stále podílet na práci zaměstnance. Je nezbytné ustoupit o krok zpět a podpořit schopnost zaměstnance převzít odpovědnost za svou práci. Často je zapotřebí větší emocionální podpora ze strany vedoucího. Zásadní je také průběžná zpětná vazba, následná kontrola a hodnocení práce zaměstnance.

Umění přijímat a sdělovat konstruktivní kritiku


Výhody a nevýhody

Stejně jako každá teorie vedení, i sebeřízení má své pozitivní i negativní aspekty. Nehodí se pro všechny zaměstnance nebo pracoviště.


Sebeřízení má několik výhod jak na úrovni jednotlivce, tak na úrovni organizace:

  1. Zvýšená odpovědnost a iniciativa: samostatné vedení znamená, že lidé přebírají odpovědnost za své úkoly a cíle, což vede ke zvýšení odpovědnosti, iniciativy a angažovanosti.
  2. Lepší adaptace v měnícím se pracovním prostředí: samostatně vedoucí osoby mají často schopnost přizpůsobit se změnám a vývoji na pracovišti. Díky tomu jsou flexibilnější, učenlivější a inovativnější, což je klíčové pro úspěch v dynamickém a konkurenčním pracovním prostředí.
  3. Lepší zvládání stresu: Díky proaktivní práci se sebevedením mohou jednotlivci lépe zvládat stres a udržovat zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
  4. Posílení týmové práce a efektivity: Jedinci se sebeřízením často dobře komunikují a spolupracují, což vede ke zlepšení týmové dynamiky a zvýšení efektivity na pracovišti.

Navzdory mnoha výhodám může mít sebeřízení i nevýhody:

  1. Riziko přetížení a vyhoření: převzetí příliš velké zodpovědnosti bez stanovení limitů pracovní zátěže a povinností může vést k nadměrnému stresu. Nedostatek zpětné vazby a hodnocení může také přispět k obtížím při stanovování hranic své práce.
  2. Obtíže při delegování a přijímání podpory: samostatně pracující jedinci mohou mít problém vzdát se odpovědnosti a přijmout pomoc nebo podporu od kolegů i vedoucích pracovníků.
  3. Zvýšený stres a tlak ze strany zaměstnavatele: díky větší volnosti a odpovědnosti mohou jedinci pracující formou sebeřízení pociťovat zvýšený tlak na výkon a výsledky, protože jsou považováni za vysoce výkonné a schopné.
  4. Problémy s prací na dálku: u samostatně vedených osob pracujících z domova může snadno dojít k rozostření hranic mezi prací a volným časem, protože si samy určují pracovní náplň a rozvrh.

Práce samostatného lídra ve světě VUCA

Pojem, který se začal spojovat s vedením, často v souvislosti s vedením sebe sama, je VUCA, zkratka původně používaná americkou armádou k popisu složitosti, turbulence a rychlých změn v dnešním světě. V posledních letech se VUCA stala v rámci leadershipu aktuální, protože mnoho společností neustále čelí výzvám, vysokému tempu a neustálým požadavkům na organizaci i zaměstnance.

Vedení sebe sama je ve světě VUCA obzvláště důležité, protože úspěch vyžaduje přizpůsobivost, rozhodnost a osobní odpovědnost. Mít zaměstnance, kteří pracují cílevědomě, mají přehled o světovém dění a zvládají rychlé technologické změny, je velmi výhodné.

Muž samostatně pracující v kanceláři

Shrnutí

Sebeřízení se stalo stále oblíbenější metodou vedení, zejména v období pandemie, kdy se zvýšil počet případů práce na dálku a zaměstnanci přebírali větší odpovědnost za svou práci. Samostatné vedení znamená, že zaměstnanci si stanovují své cíle, pracují samostatně a určují si priority úkolů. Tento způsob práce není vhodný pro každého a vyžaduje angažovanost jak ze strany zaměstnance, tak ze strany vedoucího. K výhodám patří větší odpovědnost a přizpůsobivost. Mezi nevýhody může patřit přetížení a zvýšený stres.

Co je to leadership?

Časté dotazy

Dobré sebeřízení znamená převzít odpovědnost za svůj osobní a profesní rozvoj a mít schopnost vést sám sebe v různých situacích.
Jako manažer zaměstnanců pracujících pod samostatným vedením je nezbytné, aby se cítili pohodlně a sebejistě při samostatném vedení své práce. Nutná je také vzájemná důvěra mezi vedením pracoviště a zaměstnanci.
Volatility (Nestálost), Uncertainty (Nejistota), Complexity (Složitost) a Ambiguity (Nejednoznačnost).
Vision (Vize), Understanding (Porozumění), Clarity (Janost), Agility (Pružnost).

Ať vám neunikne žádná důležitá novinka…

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a nechte si zasílat tipy na nové výrobky, zajímavé články a upozornění na speciální nabídky přímo do vašeho emailu.