Ekonomická udržitelnost

Muž a žena spolu hovoří v kanceláři

Dobrá podnikatelská etika na všech úrovních

Odpovědné a legální podnikání je pro nás nesmírně důležité. Proto máme interní i externí kodex chování. Interní kodex chování se vztahuje na všechny zaměstnance skupiny AJ a obsahuje pokyny, které jasně popisují, jak by měla být naše činnost prováděna.  
 
Externí kodex chování obsahuje požadavky a pokyny týkající se sociální odpovědnosti, udržitelného rozvoje a podnikatelské etiky. Zahrnuje požadavky stanovené globální smlouvou OSN, deklarací z Ria, základními úmluvami MOP o lidských právech při práci a Úmluvou OSN proti korupci. 
 
Úplatkářství a korupce narušují volnou hospodářskou soutěž a jsou v rozporu s právními předpisy. Pro nás jako společnost je riziko, že se dostaneme do korupční situace největší při nákupu nových produktů. Naši zaměstnanci nesou společnou odpovědnost za dodržování Kodexu chování a v případě podezření na protiprávní jednání máme k dispozici funkci oznamovatele, kterou lze využít k anonymnímu oznámení. 

Les

Cenné investice do lesů

Rozhodli jsme se investovat část našich přebytků do lesů, které jsou ve vlastnictví skupiny. Investice do lesů by měly být považovány za finančně udržitelnou investici. Lesy jsou kontrolovány organizacemi FSC a PEFC a certifikovány podle jejich kritérií. Díky této certifikaci máme jistotu, že podporujeme biologickou rozmanitost, kulturní hodnoty a důstojné pracovní podmínky v lese. 
 
Les je cenný pro klima díky své schopnosti zachycovat skleníkové plyny. Společnost AJ Produkty má lesy ve Švédsku a Lotyšsku, které podle výpočtů provedených na základě ročního přírůstu a substitučního efektu při roční těžbě v roce 2021 dohromady zachytí téměř 33 000 CO2. 
 
Hlavní přínos pro klima plyne z ukládání uhlíku v lesích a ze substituce - když se lesní produkty používají jako energie nebo jako alternativa k plastům, oceli a betonu. To přispívá k výraznému snížení emisí z fosilních paliv. 

Přečtěte si naši zprávu o udržitelnosti za rok 2022 (v angličtině)